Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos a Matex Product Kft. számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a Matex Product Kft. weboldalát (Matex Product Kft.) látogatja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

Értelmező rendelkezések

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező Adatkezelő, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Adatkezelő által üzemeltetett webáruház felületén személyes adataikat megadják az Itv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja

A Matex Product Kft. (továbbiakban: Matex Product Kft.) adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 

 

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

 

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 

 

 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

 

 

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 

 

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 

 

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 

 

 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

 

 

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 

 

 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

 

 

Továbbá a személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:

 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.

 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

 

Adatkezelő adatai

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

Cégnév Matex Product Kft

 

Ügyvezető: Majorosné Belme Gyöngyi

 

Cégjegyzékszám:15-09-077938

 

Székhely: 4320 Nagykálló, Zrínyi M.u.8.

 

Adószám: 23433267-2-15

 

Központi telefonszám:0642798278

 

E-mail cím: [email protected]

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön ajánlatot vagy időpontot kér, tájékoztatást igényel, felhasználói fiókot hoz létre, feliratkozik hírlevelünkre, vagy felkeresi weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Weboldal használat során

o elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát,

o egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra vonatkozó beállításait

Üzletünkbe való látogatás során

o személyes adatok, ideértve a név, lakcím, telefonszám, email cím, szülővárost, születési időpont, anyja neve,

o fizikai adottságokkal kapcsolatos adatok, ideértve a testsúlyt, testmagasságot és testméreteket

o képi megjelenítések, fényképek, videofelvétel

Weboldalunk használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k című fejezete tartalmazza. Ilyen adatok a következők:

o Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

Gyermekekre vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkon történő regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a 18. életévüket. Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait a Matex Product Kft. munkatársai gyűjtik, tárolják, és dolgozzák fel. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Matex Product Kft. Kft-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.

Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

A Matex Product Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal Matex Product Kft. együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Matex Product Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Matex Product Kft. a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket.

Adatfeldolgozók:

Név: Rose Ave Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hajnal utca 22.

Adószáma: 25764781209

Cégjegyzékszám: 09 09 028224

Adatfeldolgozói feladat: webáruház fejlesztése, webáruház marketing anyagainak elkészítése, a webáruház felületére feltöltése. Továbbá marketing szolgáltatások nyújtása, hirdetések elkészítése, kezelése. Továbbá webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (karbantartás, fejlesztés)

 

Név: RACKFOREST KFT.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Telefon:

Domain, tárhely: +36 70 362 4785

Szerver hosting, bérszerver, VPS: +36 70 881 4184

Értékesítés: +36 70 433 6187

E-mail: [email protected]

Adatfeldolgozói feladat: Tárhely szolgáltató, webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

 

Név: Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatfeldolgozói feladat: Google Analytics,Google Adwords konverziókövetés, remarketing tevékenység.

 

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025, USA

Adatfeldolgozói feladat: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése és remarketing tevékenység.

 

 

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

 • A weboldal és szolgáltatásaink Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Bármely, általunk a weboldalunkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessük látogatóink igényeit.

Amennyiben a www.Matex Product Kft..hu oldalon keresztül kapcsolatba lép velünk (időpontot kér, árajánlatot kér), Önre vonatkozó információkat használunk fel, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

 • A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a Matex Product Kft. termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Amennyiben Ön már a Matex Product Kft. ügyfele (például korábban már rendelt tőlünk), a megadott elérhetőségi adatait felhasználhatjuk a Matex Product Kft. egyéb termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó marketing közleményeknek az Ön részére történő elküldése céljából, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt engedélyezik, kivéve, ha Ön jelezte, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az egyéb Matex Product Kft. forrásokból, így például a Matex Product Kft. weboldal Ön által történő használatára, a Matex Product Kft. szalon felkeresésére és az Ön vásárlásaira, Matex Product Kft. rendezvényeken való részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel.

 • Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk. Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel. A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a szolgáltatási problémák azonosítása, valamint weboldalunk kezelése során.

 • Általános kutatási és elemzési célokból

A weboldalunk látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.

Mik az ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Matex Product Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő megrendelése van, amely még nem került átadásra, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: a Matex Product Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (hírlevél leiratkozás)
 • emailben az [email protected] címre írt kérelem alapján
 • Matex Product Kft. székhelyére postázott levélben

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a Matex Product Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Matex Product Kft. jogos érdeke alapján, a Matex Product Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Matex Product Kft. Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha Matex Product Kft. Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért a Matex Product Kft. saját munkatársai kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@Matex Product Kft..hu címen, levélben, vagy a www.Matex Product Kft..hu oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Matex Product Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Cookie-k

A Matex Product Kft. weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Weboldalunk használatakor a Matex Product Kft. az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad.

Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön (i) IP címét; (ii) egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel; (iii) egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát; (iv) a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, (v) az operációs rendszerre és rendszer beállításokra; (vi) az országra és időzónára; és (vii) a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat; (viii) a weboldalunkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint (ix) elérési időket és referer URL fejléceket.

A weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik.

A weboldal vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák (mint például a nyelvválasztás) vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából.

Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

o Funkcionális: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a Weboldalainkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Lehetővé teszik a kosár és fizetési funkciók működését, valamint támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.

o Teljesítmény: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra eeboldalaink működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

o Közösségi média és reklám: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalainkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását. A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

o Statisztika (Google Analytics alkalmazása): Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Amennyiben átfogó és naprakész összegzést szeretne minden olyan harmadik félről, amely hozzáférést nyert az Ön internetes böngészőjéhez, javasoljuk, hogy telepítsen egy ilyen célra készült böngésző plugin-t. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy számítógépétől minden cookie küldés esetén figyelmeztetést kapjon, vagy valamennyi cookie-t letilthatja. Ezt saját böngésző beállításain keresztül teheti meg, úgy, hogy minden Ön által használt böngészőben és eszközön elvégzi a beállításokat. Az egyes böngészők bizonyos mértékig különböznek egymástól, ezért ellenőrizze böngészőjének „Help” menüjét a cookie beállítások módosításának helyes módjával kapcsolatban. Amennyiben letiltja a cookie-kat, nem tud elérni számos olyan funkciót, amelyek hatékonyabbá teszik weboldalainkat, és egyes szolgáltatásaink így nem működnek majd megfelelően.

Hogyan akadályozzuk a cookie-k használatát?

Ha nem kívánja elfogadni az Adatkezelő cookie használatát a weboldalon, állítsa be a böngészőjét úgy, hogy az elutasítsa a cookie-kat. Így azonban nem tudjuk garantálni a weboldal szándékunk szerinti működését.

Sok böngésző nyújt olyan lehetőségeket, mint a „privát böngészés”, vagy a „ne tárolja az előzményeket”, mely megengedi a cookie-kkal rendelkező oldalak teljes használatát a hosszú távú tárolás engedélyezése nélkül. Egy másik gyakori adatvédelmi lehetőség az előzmények manuális törlése, amikor az szükséges.

Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2020. júniusában került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon kollégáinkhoz emailben az [email protected] címen vagy levélben a Matex Product Kft. címére küldött postai levélben.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az Matex Product Kft. Adatvédelmi szabályzata 2020. szeptember 18-án frissült.

 

Kedvező ár - Kulcsrakész házad

Kedvező csomagajánlatok

Pontos határidők - Kulcsrakész házad

Pontos határidők

Minőségi alapanyagok - Kulcsrakész házad

Minőségi alapanyagok

Tapasztalt szakemberek - Kulcsrakész házad

Tapasztalt szakemberek